Instalacja

Pierwsza instalacja

Ferro Backup System™ działa w architekturze klient – serwer. Plik instalacyjny zawiera więc dwa programy:

Program FBS Server instaluje się tylko raz – na komputerze przeznaczonym na serwer archiwizacji.
Program FBS Worker instaluje się na wszystkich komputerach, z których dane mają być archiwizowane.
Jeżeli chcemy archiwizować dane także z komputera przeznaczonego na serwer archiwizacji, należy na nim zainstalować zarówno FBS Server, jak i FBS Worker.

Zobacz też: Jak to działa »

UwagaNiewłaściwie skonfigurowany program antywirusowy (Windows Defender także) może zakłócać operacje dyskowe i spowolnić backup. Przed rozpoczęciem pracy z programem należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie antywirusowe »

Rys. 1.1 Ferro Backup System™ - program do archiwizacji danych. Instalacja - wybór pakietów

Rys. 1.1 Ferro Backup System™ – system archiwizacji danych. Instalacja – wybór pakietów

InformacjaKolejność instalowania pakietów nie ma znaczenia.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DLA SERWERA ( FBS Server ).

Miejsce instalacji:
FBS Server należy zainstalować na komputerze przeznaczonym na serwer archiwizacji.

Opis:
W skład pakietu oprogramowania dla serwera wchodzą dwa pliki: FBSServer.exe – plik wykonywalny o rozmiarze 915 KB oraz FBSDataBase.abs – plik konfiguracyjny o rozmiarze początkowym 1.7 MB.
Po wgraniu plików FBSServer.exe i FBSDataBase.abs do katalogu docelowego instalator wywołuje program FBSServer.exe z następującymi parametrami:

W ten sposób FBSServer jest instalowany jako usługa systemowa. Dzięki temu będzie on automatycznie uruchamiany przy starcie systemu. Usługa FBSServer działa domyślnie na Lokalnym koncie systemowym. W celu zmiany domyślnego sposobu uruchamiania lub zmiany konta, na którym działa usługa należy wywołać okno właściwości w konsoli MMC – Usługi (Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi).

Po zakończeniu instalacji program gotowy jest do uruchomienia.

UwagaUwaga. Pomimo, że plik konfiguracyjny FBSDatabase.abs tuż po instalacji zajmuje mniej niż 2 MB, to po skonfigurowaniu programu rozmiar pliku może wzrosnąć (w zależności od liczby podłączonych stacji roboczych) do 150 MB.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DLA STACJI ROBOCZEJ ( FBS Worker ).

Miejsce instalacji:
FBS Worker należy zainstalować na wszystkich komputerach, z których dane mają być archiwizowane czyli na komputerach biurowych, przenośnych i serwerach pracujących pod kontrolą systemu Windows.

Opis:
W skład pakietu oprogramowania dla stacji roboczej wchodzą dwa pliki: FBSWorker.exe – plik wykonywalny o rozmiarze 140 KB oraz FBSWorker.ini – plik konfiguracyjny o rozmiarze 2 KB. Podczas instalacji musimy wprowadzić nazwę lub adres IP komputera, na którym zostanie zainstalowany program FBSServer.

Rys. 2.1 Ferro Backup System™ - program do archiwizacji danych. Instalacja - konfiguracja oprogramowania FBS Worker

Rys. 2.1 Ferro Backup System™. Instalacja – konfiguracja oprogramowania FBS Worker

Informacja ta zostaje zapisana w pliku FBSWorker.ini.

Po wgraniu plików FBSWorker.exe i FBSWorker.ini do katalogu docelowego instalator wywołuje program FBSWorker.exe z następującymi parametrami:

W ten sposób FBSWorker jest instalowany jako usługa systemowa. Dzięki temu będzie on automatycznie uruchamiany przy starcie systemu. Usługa FBSWorker działa domyślnie na Lokalnym koncie systemowym. W celu zmiany domyślnego sposobu uruchamiania lub zmiany konta, na którym działa usługa należy wywołać okno właściwości w konsoli MMC – Usługi (Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi).

Po zakończeniu instalacji program jest już uruchomiony w tle.

UwagaUwaga. Program nie posiada żadnego okna więc aby upewnić się czy jest on uruchomiony należy w Menadżerze zadań wyszukać proces o nazwie FBSWorker.

Aktualizacja do nowszej wersji

Ferro Backup System™ wyposażony jest w funkcję automatycznej aktualizacji pakietu FBS Worker. Jeśli więc w przyszłości pojawi się nowsza wersja oprogramowania dla stacji roboczej, wystarczy, że zainstaluje się go tylko na serwerze backupu. Program FBS Server sam przeinstaluje pakiet FBS Worker na wszystkich stacjach roboczych. Podczas aktualizacji oprogramowania na serwerze archiwizacji nową wersję należy zainstalować w tym samym katalogu, w którym program był instalowany poprzednio. Aby zachować ustawienia, należy zainstalować nową wersję bez odinstalowywania wersji wcześniejszej.

Zdalna instalacja oprogramowania na stacjach roboczych

InformacjaInformacje zawarte w tym rozdziale przeznaczone są wyłącznie dla informatyków.

Dla użytkowników wersji Professional dostępna jest paczka MSI do automatycznej instalacji modułu FBS Worker poprzez GPO (FBSWorker.msi).

Poniżej zostały opisane sposoby zdalnej instalacji modułu FBS Worker. Instalacja zdalna nie jest konieczna do pełnego uruchomienia Ferro Backup System, ale pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na lokalną („ręczną”) instalację modułu FBS Worker na komputerach znajdujących się w sieci firmowej.

FBS Worker posiada wbudowane mechanizmy autoinstalacji i konfiguracji. Uruchomienie programu z odpowiednimi przełącznikami pozwala zainstalować (lub odinstalować) usługę systemową FBS Worker. Przed zainstalowaniem program FBSWorker.exe musi zostać przekopiowany do komputera docelowego. Plik FBSWorker.exe można odnaleźć w komputerze, w którym dokonano już lokalnej instalacji modułu FBS Worker, w katalogu

Program Files\Ferro Software\Ferro Backup System\

Po przeniesieniu pliku wykonywalnego FBSWorker.exe do komputera docelowego, należy uruchomić go z parametrem /INSTALL. Wywołanie takiego polecenie spowoduje zainstalowanie programu FBS Worker jako usługi systemowej. Usługa będzie uruchamiana automatycznie na lokalnym koncie systemowym przy każdym starcie systemu operacyjnego. Jeżeli razem z przełącznikiem /INSTALL zostanie użyty przełącznik /HOSTNAME:<serwer_archiwizacji>, to przy instalacji zostanie dodatkowo utworzony plik konfiguracyjny FBSWorker.ini z wpisem określającym nazwę hosta (serwera archiwizacji). Wpis ten instruuje FBSWorker, z którym komputerem ma nawiązywać połączenie. Wpis ten jest niezbędny do prawidłowej pracy programu w środowisku sieciowym.

FBS Worker – składnia i parametry wiersza poleceń

Składnia:

FBSWorker [[/install [/force] | /uninstall] [/hostname:n] [/silent]], [/start|/stop]

Parametry:

Poniżej przedstawiono opis tylko tych parametrów, które są niezbędne do przeprowadzania zdalnej instalacji modułu FBS Worker. Pełny opis parametrów znajduje się na stronie: FBS Worker – składnia i parametry wiersza poleceń

/install

instaluje FBSWorker jako usługę systemową (rozruch automatyczny, konto SYSTEM)

/hostname:nazwa_serwera_archiwizacji

podczas instalacji utworzony zostanie plik konfiguracyjny programu FBSWorker zawierający nazwę (lub adres IP) serwera archiwizacji. Podczas deinstalacji podanie tego parametru z następującym po dwukropku ciągiem pustym (spacja), usuwa z dysku plik konfiguracyjny

/silent

stosowany łącznie z parametrem /install lub /uninstall powoduje, że nie jest wyświetlane okno dialogowe informujące o przebiegu instalacji lub deinstalacji usługi FBSWorker

Skrypty i programy pomocnicze instalacji zdalnej

Do skopiowania i zdalnego uruchomienia modułu FBS Worker na stacji roboczej można wykorzystać wiele narzędzi i technik, takich jak np.: plik wsadowy (BAT, CMD), skrypt startowy Zasady grupy (GPO), PsExec, netexec, rcmd, WMI.

Poniżej został opisany sposób przeprowadzenia instalacji przy użyciu pliku wsadowego w połączeniu z GPO oraz bezpłatnego narzędzia PsExec.

Instalacja modułu FBS Worker przy użyciu pliku wsadowego

Plik wsadowy FBSWorkerInstall.bat kopiuje plik FBSWorker.exe umieszczony w tym samym katalogu do komputera, na którym skrypt zostanie uruchomiony, a następnie instaluje go i uruchamia usługę.

FBSWorkerInstall.bat – składania skryptu

FBSWorkerInstall NAZWA_LUB_IP_SERWERA_BACKUPU

Przykładowa procedura instalacji przy użyciu pliku wsadowego

  1. Umieść pliki FBSWorkerInstall.bat i FBSWorker.exe w udostępnionym udziale sieciowym (np. \\Serwer\InstalatorFBS\)
  2. Dodaj plik wsadowy FBSWorkerInstall.bat do skryptów startowych komputera w przystawce Zasady grupy lub do klucza RunOnce w rejestrze systemowym
  3. Dodaj jako pierwszy parametr nazwę serwera backupu lub adres IP (np. FBSWorkerInstall 10.0.0.17)
Skrypt startowy GPO
Dodanie pliku wsadowego wraz z parametrem do skryptów startowych GPO

 
Instalacja modułu FBS Worker przy użyciu polecenia PsExec

Podobnie jak w przypadku pliku wsadowego, PsExec automatycznie kopiuje wskazany program do komputera zdalnego i tam go wykonuje. W przeciwieństwie jednak do rozwiązania z użyciem pliku wsadowego, PsExec można uruchomić lokalnie, a instalacja zostanie od razu wykonana na wskazanym komputerze zdalnym.

Instalację zdalną można przeprowadzić w ten sposób na komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 8. Na komputerach musi być udostępniony zasób $IPC oraz odblokowany port TCP: 135.

PsExec – składania i parametry wiersza poleceń

Składnia

psexec [\\computer[,computer2[,…] | @file][-u user [-p psswd]][-n s][-l][-s|-e][-x][-i [session]][-c [-f|-v]][-w directory][-d][-<priority>][-a n,n,… ] cmd [arguments]

Parametry:

Poniżej przedstawiono opis tylko tych parametrów, które są niezbędne do przeprowadzania zdalnej instalacji modułu FBS Worker. Pełny opis parametrów znajduje się na stronie: PsExec By Mark Russinovich

computer

wykonuje polecenie na wskazanym komputerze (komputerach). Wprowadzenie symbolu „\\*” uruchomi polecenie na wszystkich komputerach w domenie.

@file

wykonuje polecenie na każdym komputerze, którego nazwa znajduje się we wskazanym pliku

-c

przed wykonaniem polecenia, wskazany program kopiowany jest do komputera zdalnego

-d

nie czeka na zakończenie działania programu (i nie usuwa programu po zakończeniu działania)

-f

kopiuje wskazany program do komputera zdalnego nawet, gdy taki plik już istnieje w komputerze docelowym

-p

hasło użytkownika (na komputerze zdalnym)

-u

nazwa użytkownika (na komputerze zdalnym)

cmd

nazwa programu do wykonania

arguments

opcjonalne parametry wskazanego programu

Procedura instalacji przy użyciu programu PsExec

Aby zainstalować FBS Worker na komputerze zdalnym, należy wykonać polecenie:

psexec \\KOMPUTER -u UZYTKOWNIK -p HASLO -c -f -d FBSWorker.exe /INSTALL 
      /HOSTNAME:SERWER_ARCHIWIZACJI /SILENT

Aby zainstalować FBS Worker naraz na większej licznie komputerów, należy przygotować plik tekstowy zawierający w każdej linii nazwę komputera. Tak przygotowany plik należy zapisać na dysku (np. pod nazwą LISTA_KOMPUTERÓW.TXT), a następnie wykonać PsExec z następującymi parametrami:

psexec @LISTA_KOMPUTEROW.TXT -u UZYTKOWNIK -p HASLO -c -f -d FBSWorker.exe /INSTALL 
      /HOSTNAME:SERWER_ARCHIWIZACJI /SILENT